Viper V760 RGB 機械電競鍵盤

Viper V760 RGB 機械電競鍵盤

Viper V760 RGB 機械電競鍵盤
Viper V760 RGB 機械電競鍵盤

Viper V760 RGB 機械電競鍵盤讓您的操控與整體風格更上一層樓。 V760 擁有 103 個可程式化巨集鍵和 1680 萬種可自定義顏色的 RGB 燈效來照亮每個鍵,讓您打造具有個性的電競氛圍。六個專用的多媒體鍵方便您隨時操作影音播放等功能和 104 鍵全鍵防衝突與防鬼鍵規格,在編輯最新的 YouTube 影 片或在最新的電腦遊戲中實現完美的操控技巧,不會遺漏任何按鍵。 V760 採用耐用的鋁質底座和磁吸式可拆卸腕托,提供舒適的手部支撐度。陪伴你度過漫漫長夜的電競戰鬥。 V760 享有全球兩年保固,與所有 Windows® 作業系統相容,包括 Windows® 10 和 Mac® OS X 或更高版本。

Viper V760 軟體下載

完全編輯、設計,並自定義您的鍵盤!

*僅與 Windows 作業系統相容*

Viper V760 RGB 機械電競鍵盤
Viper V760 RGB 機械電競鍵盤
Viper V760 RGB 機械電競鍵盤
鍵盤

Review & Awards

Viper Xtreme 5

Viper Xtreme 5 Non-RGB, 48GB, 8200MT/s Kit

Viper Xtreme 5 RGB, 48GB, 8000MT/s Kit

Viper Xtreme 5 RGB, 32GB, 8000MT/s Kit

Viper Xtreme 5 RGB, 32GB, 7800MT/s Kit

Viper Xtreme 5 RGB, 32GB, 7600MT/s Kit

Review & Awards

Viper Venom RGB, 32GB, 74000MT/s Kit

Viper Venom Non-RGB, 32GB, 7400MT/s Kit

Viper Venom Non-RGB, 16GB, 5600MT/s Kit

Review & Awards

Viper Elite 5 RGB, 32GB, 7000MT/s Kit

Viper Elite 5 RGB, 64GB, 6200MT/s Kit

Viper Elite 5 RGB, 96GB, 6000MT/s Kit

Viper Elite 5 RGB, 48GB, 6000MT/s Kit

評測及獎項

評測及獎項

產品規格

Firmware 下載

受影響產品

版本公告

更新程序

下載

版本

2023.07.28
1TB
H230407b
2023.07.28
2TB
H230407b

2023.07.28

受影響產品
1TB
版本公告
更新程序
下載
版本
H230407b

2023.07.28

受影響產品
2TB
版本公告
更新程序
下載
版本
H230407b

下載資源

類別

文件

產品圖片
軟體
V760 Software(EN) V760 Software(UK) V760 Software(DE)
相容性列表
N/A
SKU Sheet
No items found.
Logo_Patriot Memory