Viper 3 DDR3 高性能記憶體

Viper 3 DDR3 高性能記憶體

Viper 3 DDR3 高性能記憶體
Viper 3 DDR3 高性能記憶體

Viper Gaming 的 Viper 3 系列記憶體是基於純粹性能表現而設計。 Viper 3 系列經過測試並與 Intel® 和 AMD 的 DDR3 處理器和晶片組相容,可為最苛刻的電腦環境提供最佳性能和穩定性。 Viper 3 系列採用定制設計的高性能散熱片,具有出色的散熱效果,即使在面對最繁重的電腦應用時也能確保堅如磐石的性能。 Viper Gaming 的 Viper 3 系列記憶體採用最高品質的零組件製成,經過手工測試和系統相容性驗證。

Viper 3 DDR3 高性能記憶體
Viper 3 DDR3 高性能記憶體
Viper 3 DDR3 高性能記憶體
高性能記憶體

Review & Awards

Viper Xtreme 5

Viper Xtreme 5 Non-RGB, 48GB, 8200MT/s Kit

Viper Xtreme 5 RGB, 48GB, 8000MT/s Kit

Viper Xtreme 5 RGB, 32GB, 8000MT/s Kit

Viper Xtreme 5 RGB, 32GB, 7800MT/s Kit

Viper Xtreme 5 RGB, 32GB, 7600MT/s Kit

Review & Awards

Viper Venom RGB, 32GB, 74000MT/s Kit

Viper Venom Non-RGB, 32GB, 7400MT/s Kit

Viper Venom Non-RGB, 16GB, 5600MT/s Kit

Review & Awards

Viper Elite 5 RGB, 32GB, 7000MT/s Kit

Viper Elite 5 RGB, 64GB, 6200MT/s Kit

Viper Elite 5 RGB, 96GB, 6000MT/s Kit

Viper Elite 5 RGB, 48GB, 6000MT/s Kit

評測及獎項

評測及獎項

產品規格

Firmware 下載

受影響產品

版本公告

更新程序

下載

版本

2023.07.28
1TB
H230407b
2023.07.28
2TB
H230407b

2023.07.28

受影響產品
1TB
版本公告
更新程序
下載
版本
H230407b

2023.07.28

受影響產品
2TB
版本公告
更新程序
下載
版本
H230407b

下載資源

Logo_Patriot Memory